Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, po jego założeniu w 1992 r., rozpoczęło działalność dnia 1 stycznia 1993r. od obsługi miasta Nowogard w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przejmując te zadania od zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy. W chwili powstania spółka zatrudniała 36 pracowników i była pierwszą polską spółką prywatną działającą w branży wodno-ściekowej.

W trakcie prowadzenia działalności Przedsiębiorstwo rozwijało się organizacyjnie, kapitałowo i operatorsko. Szybko zdobywane doświadczenie i pomnażane zasoby Spółki pozwoliły na przejmowanie obsługi gospodarki wodno-ściekowej na obszarze kolejnych gmin. Dzięki temu PUWiS stał się przedsiębiorstwem działającym na rynku regionalnym obejmującym znaczną część województwa zachodniopomorskiego. Obecnie podstawowy przedmiot działalności, w postaci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo prowadzi na terenie gmin: Banie, Brojce, Ińsko, Marianowo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stara Dąbrowa, i Wolin, a także gminy Chociwel w formie spółki zależnej z 70%-owym udziałem w kapitale. Łącznie PUWiS działa na terenie dziewięciu gmin świadcząc na rzecz ich mieszkańców również usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Aktualnie Przedsiębiorstwo zatrudnia prawie 100 pracowników, dysponując własną bazą techniczną, w tym nieruchomościami i specjalistycznymi środkami ruchomymi, zapewniającymi odpowiednie do zakresu działalności podstawowej zaplecze remontowo-budowlane, transportowo-sprzętowe oraz magazynowe. PUWiS poprzez wydzielony Zakład Inżynieryjno-Budowlany świadczy również usługi związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz  kompleksową modernizacją obiektów infrastruktury wod.-kan., a także usługi w zakresie doradztwa i opinii technicznych. Zakład prowadzi też usługi związane z naprawą urządzeń elektro-mechanicznych, które wykonywane są w warsztacie mającym status autoryzowanego serwisu naprawy pomp.

Dzięki posiadanemu zapleczu sprzętowemu Przedsiębiorstwo świadczy także różnorodne usługi sprzętowe, w tym usługi dotyczące czyszczenia i konserwacji sieci i przewodów kanalizacyjnych oraz usługi w zakresie kompleksowego odwadniania osadów z oczyszczalni biologicznych przy zastosowaniu prasy taśmowej.

PUWiS posiada wszelkie niezbędne, a wynikające z przepisów prawa zezwolenia na prowadzenie działalności w obszarze jej przedmiotu działania, w szczególności zezwolenia wydane przez obsługiwane gminy oraz państwowe organy regulacyjne. Przedsiębiorstwo posiada również referencje potwierdzające wiarygodność techniczno-ekonomiczną w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych, gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami wydane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Główny w Warszawie, listy referencyjne od obsługiwanych gmin oraz certyfikat LMU w Los Angeles potwierdzający spełnianie wymogów zarządzania produkcją i kompleksowego kierowania jakością.

Pracownicy PUWiS na wszystkich szczeblach zarządzania i wykonawstwa posiadają niezbędne kwalifikacje, a w szczególności SEP w zakresie produkcji energii i wody oraz eksploatacji urządzeń i maszyn energetycznych, elektrycznych, wodnych i ochrony środowiska.

Misja i cele strategiczne wspólnego działania

Misją PUWiS jest świadczenie usług komunalnych na wysokim poziomie, w sposób systemowy i komplementarny, gwarantujący wszystkim uczestnikom procesów związanych z ich wyświadczeniem pełną satysfakcję oraz zabezpieczenie ich interesów.

Celem strategicznym jest prowadzenie Przedsiębiorstwa:

  • zdolnego organizacyjnie, technicznie i finansowo do realizowania skomplikowanych, wielopłaszczyznowych zadań utrzymania i eksploatacji oraz rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  • widzianego jako element gospodarki regionalnej, opartej na gospodarczym korzystaniu ze środowiska w obszarach zlewni rzek,
  • stosującego w swojej pracy standardy regulacji ekonomicznych, dostępności usług i metodologii ustalania opłat.
  • dostarczanie wysokiej jakości wody w sposób bezpieczny, oszczędny, ekologicznie czysty, zgodnie z obowiązującymi normami.