1. Wniosek o wydanie / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 2. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków osoby prawne
 3. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków dla odbiorców indywidualnych
 4. Wniosek o zawarcie umów na indywidualne rozliczanie w budynku wielolokalowym w przypadku, gdy budynek posiada zarządcę
  Załącznik do wniosku
 5. Wniosek o zawarcie umowy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 6. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych - indywidualnie
 7. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych - zbiorowo
 8. Zlecenie na wykonanie badania wody         Zlecenie na wykonanie badania ścieków 
  Załączniki: 1.Zakres Badań   2.Badanie Podzlecone   3.Badanie Promieniotwórczości
 9. Wniosek o uzyskanie odszkodowania z tytułu poniesionej szkody zalaniowej wod-kan
 10. Wniosek o rozwiązanie umomy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków
 11. Wniosek o określenie możliwości dostaw wody/odbioru ścieków
 12. Wniosek o przegląd techniczny sieci / przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego
 13. Zlecenie o wykonanie ekspertyzy wodomierza
 14. Zlecenie na udrożnienie sieci kanalizacyjnej
 15. Zlecenie sprawdzenie instalacji wodociągowej wewnętrznej
 16. Upoważnienie do odbioru dokumentu
 17. Wniosek o uzgodnienie projektu sieci przyłączy wod-kan
 18. Zlecenie na podejście pod montaż wodomierza
 19. Druk reklamacji
 20. Zgłoszenie wymiany podlicznika
 21. Zlecenie na wymianę podlicznika wraz z oplombowaniem
 22. Wniosek zamontowania wodomierza głównego
 23. Zlecenie ponownego włączenia do sieci wod-kan przyłącza
 24. Wniosek na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków - aktualizacja dla firm
 25. Wniosek na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków - dla odbiorców indywidualnych aktualizacja
 26. Zlecenie wykonania kosztorysu
 27. Zlecenie na roboty budowlane
 28. Wniosek o zawarcie umowy o kredyt konsumencki
 29. Wniosek o odbiór końcowy sieci / przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego
 30. Zlecenie na demontaż i ponowny montaż wodomierza / podlicznika wraz z oplombowaniem
 31. Zlecenie na oplombowanie wodomierza
 32. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
 33. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanaliazacji ogólnospławnej
 34. Zlecenie na wykonanie usługi eksploatacyjnej
 35. Zlecenie na udostępnienie dokumentu
 36. Zlecenie na wykonanie usługi asenizacyjnej